wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna

Jest to forma wentylacji, w której wymiana powietrza następuje za pomocą urządzeń mechanicznych – wentylatorów.
Wentylacja wywiewna
Wentylacja wywiewna – wyciągowa polega na tym, że powietrze jest czerpane z pomieszczeń wentylowanych przez wentylator wytwarzający podciśnienie. W pomieszczeniach wentylowanych powstaje również podciśnienie i następuje napływ świeżego powietrza do tego pomieszczenia przez nieszczelności lub przez specjalnie wykonane otwory nawiewne. Powietrze zużyte usuwane jest na zewnątrz budynku

rys1

Instalacja nawiewna
Wentylacja nawiewna polega na dostarczeniu do pomieszczeń wentylowanych powietrza za pomocą wentylatorów promieniowych wytwarzających nadciśnienie powietrza. W wentylowanym pomieszczeniu panuje nadciśnienie, a nadmiar powietrza wypływa z niego przez nieszczelności lub specjalne otwory wentylacyjne. Schemat wentylacji nawiewnej przedstawia rysunek.

rys2 

Wentylacja nawiewno-wywiewna
Wentylacja nawiewno-wywiewna to rodzaj wentylacji mechanicznej łączący oba powyższe rodzaje. Jest droższy od każdego z nich z osobna, lecz ma wiele zalet. Schemat instalacji nawiewno-wywiewnej przedstawiono na rysunku poniżej.

rys3

Wentylacja hybrydowa
 
Wentylacja hybrydowa to system wentylowania pomieszczeń pracujący w zależności od warunków zewnętrznych, jako wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. System wykorzystuje siły naturalne charakterystyczne dla wentylacji grawitacyjnej, jednak, gdy podciśnienie uzyskane w sposób grawitacyjny jest zbyt małe, aby skutecznie usuwać powietrze z pomieszczeń - układ sterujący automatycznie załącza niskociśnieniową nasadę kominową. Taki tryb pracy zapewnia odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego, przy małym zużyciu energii elektrycznej.
W systemie wentylacji hybrydowej na kominie, który kończy zwykły kanał grawitacyjny, zamontowana jest specjalna nasada. Nasada ta połączona jest z układem sterującym, który sygnalizuje zmiany ciśnienia w jej pobliżu. Jeśli w okolicach nasady pojawi się nadciśnienie - nasada jest uruchamiana. Dzięki jej pracy powstaje niewielkie podciśnienie, co wystarcza, by powietrze ponownie przyjęło właściwy kierunek przepływu. Nasada w wentylacji hybrydowej
pracuje jako niskociśnieniowa. Wytwarza niewielkie podciśnienie wystarczające, by rozpocząć proces przepływu powietrza. Nasady kominowe powinny być instalowane:
– w rejonach, gdzie często występują silne wiatry,
– na kominach sąsiadujących z wysokimi drzewami, ścianami lub budynkami,
– na kominach usytuowanych nisko na połaci dachowej, gdy wylot komina znajduje się poniżej kalenicy – na kominach krótkich, wyprowadzonych z pomieszczeń na ostatnich kondygnacjach budynków oraz na kominach o zbyt małym przekroju poprzecznym.
Przed zainstalowaniem nasady kominowej należy sprawdzić:
– czy przewód kanałowy jest drożny i szczelny,
– czy wentylacja nawiewno-wywiewna jest poprawnie zbilansowana - ilość powietrza napływającego do pomieszczeń poprzez nawiewniki i dzięki infiltracji musi być równa ilości powietrza potrzebnego do prawidłowej wentylacji pomieszczeń oraz właściwego spalania paliwa w urządzeniach grzewczych.

rys4